1. Mục đích và phạm vi thu thập

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Chúng tôi cam kết chỉ sử dụng các thông tin của khách hàng trong các trường hợp sau:

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của Thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự Thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân Thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của giaido.vn.

4. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

5. Chính sách tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của khách hàng